[1]
Skjaervø, P.O. 2021. Iranisches Personennamenbuch. Vol. V/5a: Iranische Personennamen in der griechischen Literatur vor Alexander d. Gr. By RüdigerR Schmitt. Journal of the American Oriental Society. 134, 3 (Dec. 2021), 505–507. DOI:https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.134.3.505.