(1)
Miao, X. Reading Du Fu: Nine Views. Edited by Xiaofei Tian. JAOS 2021, 141, 463–466.