Miao, Xiaojing. 2021. “Reading Du Fu: Nine Views. Edited by Xiaofei Tian”. Journal of the American Oriental Society 141 (2):463–466. https://doi.org/10.7817/jaos.141.2.2021.rev023.